افتتاح مرکز درمان و مراقبت در منزل جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰

افتتاح مرکز درمان و مراقبت در منزل جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

عکاس: رخساره پور حیدر

 

افتتاح مرکز درمان و مراقبت در منزل جهاد دانشگاهی واحد اصفهان  عکاس: رخساره پور حیدر
افتتاح مرکز درمان و مراقبت در منزل جهاد دانشگاهی واحد اصفهان  عکاس: رخساره پور حیدر
افتتاح مرکز درمان و مراقبت در منزل جهاد دانشگاهی واحد اصفهان  عکاس: رخساره پور حیدر
افتتاح مرکز درمان و مراقبت در منزل جهاد دانشگاهی واحد اصفهان  عکاس: رخساره پور حیدر
افتتاح مرکز درمان و مراقبت در منزل جهاد دانشگاهی واحد اصفهان  عکاس: رخساره پور حیدر
افتتاح مرکز درمان و مراقبت در منزل جهاد دانشگاهی واحد اصفهان  عکاس: رخساره پور حیدر
افتتاح مرکز درمان و مراقبت در منزل جهاد دانشگاهی واحد اصفهان  عکاس: رخساره پور حیدر
افتتاح مرکز درمان و مراقبت در منزل جهاد دانشگاهی واحد اصفهان  عکاس: رخساره پور حیدر
افتتاح مرکز درمان و مراقبت در منزل جهاد دانشگاهی واحد اصفهان  عکاس: رخساره پور حیدر
افتتاح مرکز درمان و مراقبت در منزل جهاد دانشگاهی واحد اصفهان  عکاس: رخساره پور حیدر