اطلاعیه اعلام نتایج آزمون استخدامی شـرکت صـنایع شـیر ایران

۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۹ کد : ۲۱۷۵۱ عمومی
به اطلاع داوطلبان آزمون تامین نیروی انسـا نی شـرکت صـنایع شـیر ایران میرسـاند ، کار نــــامه نتـایج اولیـه آزمون مذکور از روز شنبـه مورخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹ بر روی پایگاه اطلاعرسانی مرکز آزمون جهاد دانشـگاهی درآدرس hrtc.ir قابل مشـاهده بوده و داوطلبان پس از ورود به پروفایل خود با استفاده از کد ملی و کد رهگیری، به کارنامه خود دسترسی خواهند داشت.
اطلاعیه اعلام نتایج آزمون استخدامی شـرکت صـنایع شـیر ایران

به اطلاع داوطلبان آزمون تامین نیروی انسـا نی شـرکت صـنایع شـیر ایران میرسـاند ، کار نــــامه نتـایج اولیـه آزمون مذکور از روز شنبـه مورخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹ بر روی پایگاه اطلاعرسانی مرکز آزمون جهاد دانشـگاهی درآدرس hrtc.ir قابل مشـاهده بوده و داوطلبان پس از ورود به پروفایل خود با استفاده از کد ملی و کد رهگیری، به کارنامه خود دسترسی خواهند داشت.
شایان ذکر است آن دسته از داوطلبانی که در بخش وضعیت داوطلب؛ عبارت : «شما جهت بررسی مدارک معرفی می گردید » را ملاحظـه میکننـد ، میتواننـد بـا توجـه بـه برنـامـه زمـا نبنـدی کـه متعـاقبـا از طریق ســـایـت شــرکـت صنایع شیر ایران اعلام خواهد شد، برای بررسی مدارک به مکان اعلام شده مراجعه نمایند.

تذکرات مهم:
۱ -کلیه داوطلبان باید بر اسـاس زمان و مکان اعلام شـده توسـط شـرکت صـنایع شـیر ایران مراجعه نموده و عدم مراجعه و تحویل مدارک در موعد مقرر به منزله انصـراف از ادامه روند اسـتخدام تلقی شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
۲ -معرفی داوطلب برای بررسی مدارک هیچگونه حقی برای استخدام فرد ایجاد نمیکند.
۳ -این مرحله صرفًا جهت بررسی مدارک و اطلاعـــات خود اظهـــاری داوطلبان بر اساس شرایط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون میباشد.
۴ -چنـانچـه در هر مرحلـه از مراحـل امتحـان و جـذب، محرز شــود داوطلـب بـه اشــتبـاه یـا بـه عمـد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شــرایط مندرج در آگهی اســت، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صـورت صـدور حکم اسـتخدامی ، حکم مزبور لغو و بلااثر می شـود و مسـئولیت ناشـی از عدم رعایت دقیق ضــوابط و شــرایط اعلام شــده در متن آگهی اســتخدامی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک و گزینش برعهده داوطلب خواهد بود.

در خاتمه اضافه مینماید که هر گونه پاسخگویی به داوطلبان در خصوص کارنامه ایشان صرفًا به صـورت غیرحضـوری و از طریق ورود به پروفایل کاربری ، در سـامانه مرکز آزمون جهاددانشـگا هی بـه آدرس hrtc.ir تـا تـاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ انجـام میشــود ، لـذا داوطلبـان گرامی از تمـاس تلفنی و مراجعه حضـوری به مرکز آزمون و واحدهای جهاد دانشـگا هی در سـراسـر کشـور خودداری نمایند.

کلید واژه ها: صنایع شیر ایران جهاد دانشگاهی واحد اصفهان اعلام نتایج استخدامی


نظر شما :