تماس با ما

تعداد بازدید:۲۵۱۰

اداره روابط عمومی و حوزه ریاست: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جنب دانشکده بهداشت، جهاد دانشگاهی

تلفن:   36687021-031

فاکس: 36687021-031

پست الکترونیکی: info@jdisf.ac.ir


معاونت پژوهشی: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشــکی، جـنب دانشکده بهداشت، معاونت پژوهشی

تلفن:   37923327-031

فاکس: 36687021-031


معاونت آموزشی: اصفهـان، خیابـان دانشـگاه، دانشـگاه اصـفهان، جـنب نـهاد مقام معظم رهـبری، معاونت آموزشـی

تلفن:  37932073-031

فاکس: 37932073-031


معاونت فرهنگی: اصفهان، خیابان دانشگاه، دانشگاه اصـفهان، جــنب بانک ملی شعبه دانــشگاه ، مـعاونت فرهـنـگی

تلفن:   37932364-031

فاکس: 37932204-031

کلید واژه ها: تماس با ما جهاد دانشگاهی واحد اصفهان